sowie

Newsy, informacje z regionu Góry Sowie, Sudety, Wałbrzych i okolice

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Data newsa: 2008-12-31 08:45

Ostatni komentarz: No spoko, tylko autor chyba nigdy w markecie nie pracował. Zarabia się grosze, na nockach cały czas potrafią płacić 5 zika za godzinę, Jak się idzie dorywczo to traktują cię jak szmatę, pracownicy którzy w końcu mają nad kimś czyli na Tobą władze i mogę się wyżyć i w końcu poczuć lepiej. W jednej taktują trochę lepiej w innej trochę gorzej. Ale nie ma to jak pracować u rozsądnych ludzi którzy prowadzą swój mały.średni biznes z większością da się dogadać jak z człowiekiem. Ja pracowałem w marketach, moja dziewczyna moja mama pracowała wiele lat, więc wiem coś o tym. I takimi artykułami z przyjemnością podcieram tyłek.
dodany: 2012.05.12 19:45:51
przez: zawsze spoko
czytaj więcej
Data newsa: 2009-02-17 18:33

Ostatni komentarz: Świetny tekst! Bardzo dobrze sie czyta i można nawet czasem się uśmiechnąć ;)
dodany: 2012.04.25 09:14:18
przez: Martucha
czytaj więcej
Data newsa: 2009-03-05 20:14

Ostatni komentarz: No faktycznie ta Sylwia jest całkiem inna.
Zraniła mnie odpowiedź o tym, że XVIII wieku nie mamy i że żaden mężczyzna nie przyjedzie na białym rumaku. A może on byłby równie romantyczny jak jego partnerka...Nigdy nic nie wiadomo i widać, że z tą dziewczyną nie miałabym o czym gadać.
Pozdrawiam
dodany: 2010.11.09 20:20:42
przez: Ellen
czytaj więcej
Data newsa: 2009-02-10 16:33

Ostatni komentarz: Zgadzam się że tWOJE jest skromne a więc milcz kobieto!!!
dodany: 2010.10.15 21:18:54
przez: do pauliny sz.:)
czytaj więcej
Data newsa: 2009-03-23 21:22

Ostatni komentarz: A ja mam pytanie do człowieka o nicku "mójłeb". A kim, wg Ciebie, jest Martyna Sz.? Bo dla mnie jest kimś równie niewyrazistym co osoba z tego wywiadu. Dziewczyna śpiewa, ten tatuuje. Chłopak robił sobie wywiady z osobami z naszego nocnikowego miasta, biorąc je za ciekawe i warte uwagi. Przynajmniej ja tak odbieram ten cykl rozmów. Fakt faktem, że wywiad ten nie jest w 100% rozkładający na kolana, ale mnie bardziej irytują tutaj lakoniczne odpowiedzi, niż sama rozmowa z pytaniami, które wg. mnie są na przyzwoitym poziomie. Czepiasz się chłopaka, który coś robi i chce się rozwijać. Tyle, peace.
dodany: 2010.08.08 12:24:53
przez: kbqauasbf
czytaj więcej
Data newsa: 2009-06-09 16:40

Ostatni komentarz: Widać bardzo wyraźnie, że autor jest zwolennikiem PO. Zdecydowanie za bardzo i mija się z pewnymi faktami przez co nie można mówić że artykuł jest merytoryczny. A szkoda.
dodany: 2010.07.10 19:40:16
przez: GreenWatch
czytaj więcej
Data newsa: 2010-01-18 21:03

Ostatni komentarz: E no, ziomek :)
Wiedziałeś, że opublikowali Twój wywiad z nim nawet na jego oficjalnej stronie? :)
http://pejaslumsattack.pl/index.php?go=wywiad_tojestchujowe

Gratulacje!
dodany: 2010.06.13 22:42:28
przez: gość
czytaj więcej
Konferencja Interdyscyplinarność jako oś współczesności
2024-01-30 14:51

Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu zaprasza do wzięcia udziału w III MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ pt.: Relacje i interdy-scyplinarność wyzwaniem współczesności w pedagogice, psychologii, zarządzaniu i inży-nierii zarzadzania, która odbędzie się 6 listopada 2024 roku (środa) w formie online.

Idea wiodąca tej Konferencji zawiera się w haśle: PEDAGOGIKA, PSYCHOLOGIA, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA - INTERDYSCYPLINARNOŚĆ JAKO OŚ WSPÓŁCZESNOŚCI


Myślą przewodnią Konferencji jest inspiracja środowisk naukowych do poszukiwania:
- odpowiedzi na wyzwania wynikające z propozycji orientacji tematycznej Konferen-cji;
- możliwości zwiększania kreatywności i aktywności innowacyjnej zorientowanej na rozwiązywanie problemów współczesnej pedagogiki, psychologii, zarządzania i in-żynierii zarzadzania.
- przestrzeni do interdyscyplinarnego dialogu, wymiany wiedzy i doświadczeń, a także promowania synergii pomiędzy teorią, a praktyką w obszarach pedagogiki, psychologii, zarządzania i inżynierii zarządzania.

Kierując się kontekstem wyzwań inspirowanych erą cyfrową, pragniemy obecnie skoncen-trować się na problemach związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, wiedzy i tech-nologii cyfrowych w pedagogice, psychologii, zarzadzaniu i inżynierii zarzadzania, stanowią-cych instrument intensyfikujący relacje i interdyscyplinarność. W szczególności pragniemy zwrócić Państwa uwagę na teorię, badania i innowacyjną praktykę w procesach realizacji zadań w obszarach:
 - pedagogiki (opiekuńczo-wychowawczej, terapii pedagogicznej i nauk o wychowaniu),
 - psychologii (psychologii przestępczości, terapii i pomocy psychologicznej, psycho-logii w sytuacjach kryzysowych),
zarządzania (kreatywnością, innowacjami, wiedzą, procesami, jakością, operacyjnego wykorzystanie sztucznej inteligencji, technologii informacyjnych w zarządzaniu, biznesie i inżynierii),
 - inżynierii zarządzania – kierunku studiów potwierdzających interdyscyplinarność w teorii i praktyce.
Interdyscyplinarny wymiar III Międzynarodowej Konferencji Naukowej może przyczynić się do podjęcia kompleksowej naukowej dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń specjali-stów z różnych obszarów, co może wpłynąć na powstanie oraz realizację nowych pomysłów, a także pozwoli na owocną dalszą współpracę.

Zakładane cele III Międzynarodowej Konferencji Naukowej:
1) Wspieranie interdyscyplinarności - wymiana interdyscyplinarnej wiedzy, doświadczeń i popularyzacja wyników badań oraz innowacyjnych praktyk uczelni i innych instytucji w obszarach: edukacji, psychologii, opieki i wychowania, szeroko rozumia-nej terapii pedagogicznej oraz zarządzania operacyjnego;
2) Promowanie innowacji i kreatywności - podjęcie dyskursu naukowego nad perspekty-wami rozwoju wyżej przedstawionych obszarów w warunkach dynamicznie rozwija-jących się technologii cyfrowych;
3) Integracja teorii i praktyki - stworzenie przestrzeni do dyskusji, konsolidacji oraz współpracy naszego środowiska działającego we wskazanych obszarach nauki i prak-tyki oraz budowanie trwałych relacji i sieci współpracy między uczestnikami konfe-rencji.
Dzięki obecności przedstawicieli ze świata nauki, praktyków, a także studentów odznaczających się wybitnymi osiągnięciami, wydarzenie może być wyjątkowo inspirujące dla uczestników Konferencji.
Propozycja orientacji tematycznej Międzynarodowej Konferencji Naukowej:
 - najnowsze koncepcje pedagogiczne i trendy ich rozwoju w warunkach wykorzystania sztucznej inteligencji, wiedzy i technologii informacyjnych;
 - problemy i wyzwania wynikające z realizacji zadań dydaktycznych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i technologii informacyjnych;
 - dylematy i wyniki badań nad procesami holistycznego poznania dziecka;
 - innowacje i zmiany kaizen w procesie kształcenia uczniów;
 - czynniki integrujące i dezintegrujące proces wychowawczy i dydaktyczny;
 - wyzwania w wychowaniu dziecka we współczesnym świecie;
 - problemy oddziaływań opiekuńczo-terapeutycznych;
 - praca z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami lękowymi;
 - terapia i pomoc psychologiczna we współczesnych uwarunkowaniach;
 - pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych;
 - zaburzenia lękowe, panika i fobie społeczne wynikające z obecnej sytuacji;
 - rola psychologów i specjalistycznych ośrodków pomocy młodym ludziom;
 - trudności w panowaniu nad emocjami, niestabilna samoocena i problemy związane z nawiązaniem i utrzymaniem relacji;
 - wykorzystanie psychologii w przywództwie i biznesie
 - problemy psychiczne związane z bezrobociem oraz jego skutkami;
 - możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji w przestrzeni dydaktycznej i nauko-wej;
- zastosowanie sztucznej inteligencji w procesach podejmowania decyzji i realizacji za-dań z zakresu zarządzania;
 - funkcjonowanie w przestrzeni biznesowej związanej z zarządzaniem ludźmi (projek-tami, zespołami, pozyskiwaniem klientów, prowadzeniem szkoleń, negocjacji z wyko-rzystaniem warsztatu i narzędzi psychologicznych);
 - problemy diagnozy psychologicznej, interpretacji wyników i sposobów ich komuniko-wania;
 - sztuczna inteligencja i cyfryzacja jako klucz umożliwiający szeroki dostęp do informa-cji i wiedzy oraz podstawa pracy zespołowej i innowacyjności;
 - wykorzystanie współczesnych rozwiązań wspierających działalność innowacyjną ze szczególnym uwzględnieniem cyfryzacji gospodarki i społeczeństwa;
 - wykorzystanie aktualnych standardów jakościowych w procesach doskonalenia organi-zacji;
 - znaczenie zarządzania operacyjnego w kreowaniu innowacyjności organizacji;
 - integracja automatyzacji i robotyzacji w dobie gospodarki cyfrowej;
 - współczesne wyzwania automatyzacji procesów biznesowych;
 - integracja technologii w przemyśle 4.0;
 - zrównoważony rozwój i efektywność energetyczna;
 - współczesne uwarunkowania i problemy bezpieczeństwa i ochrony danych;
 - budowanie innowacyjnych zespołów oraz kultury wspierającej tworzenie organizacji opartych na wiedzy;
 - interdyscyplinarność kluczem do sukcesu i rozwoju;
 - inne tematy mieszczące się w myśli przewodniej Konferencji.

Świadomość podjętej tematyki zachęca do udziału w interdyscyplinarnym dialogu przedsta-wicieli różnych dyscyplin nauk społecznych, humanistycznych i nauk pokrewnych, zarówno teoretyków, jak i praktyków. Liczymy na Państwa aktywny udział w wydarzeniu, a także wspólną wymianę doświadczeń i refleksji.

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa odbędzie się 6 listopada 2024 roku w formie zdalnej.
Zaprezentowane referaty zostaną opublikowane w Pracach Naukowych WSZiP które posia-dają swój numer ISBN, a publikacje w nich zawarte spełniają kryteria uwzględniane przy oce-nie ewaluacyjnej dorobku naukowego, a także są satysfakcjonującym sposobem przedstawiania swojej wiedzy.
Aby wziąć udział w Konferencji należy wypełnić i odesłać w terminie do 30 czerwca 2024 roku załączoną na stronie www.wwszip.pl deklarację uczestnictwa. Termin przysłania refera-tów sporządzonych zgodnie z wymaganiami edycyjnymi wydawnictwa znajdującymi się na stronie https://pracenaukowe.wwszip.pl/zasady.html - do 30 września 2024 roku.

Koszt udziału w Konferencji to 300 zł, w tym materiały konferencyjne wydane w formie pu-blikacji.
Liczymy na szerokie zainteresowanie tym wydarzeniem i liczną obecność osób z zagranicz-nych i krajowych ośrodków naukowych, które zajmują się wskazaną tematyką.

Z wyrazami szacunku i nadzieją na przyjęcie zaproszenia.
KIEROWNICTWO NAUKOWE KONFERENCJI
prof. dr hab. inż. Lucjan Kowalczyk
prof. zw. dr hab. inż. Franciszek MroczkoWróć
dodaj komentarz | Komentarze: